2014

2014 Tegevusaruanne

Koosolekud

8. veebruaril toimus Idla Eesti Seltsi juhatuse laiendatud koosolek Paides.

1. märtsil 2014 toimus seltsi üldkoosolek ja ühisliikumine Tallinna Reaalkoolis.

Ühisliikumist viisid läbi Anu Johani ja Tiia Kadalipp (Idla liikumissüsteemi lühitutvuse üks variantidest), Katrin Reinup (liikumisseeriad) ja Ulvi Mägi (pallikava naistele ja neidudele, aut. Karin Törngren, muusika Dimitri Šostakovitš).

17. oktoobril toimus seltsi laiendatud juhatuse koosolek Viljandis Kultuuriakadeemias. Olulisemad teemad: osalemine võimlemispäeval Stockholmis 17. mail 2015 ; rahataotlus 3-7-a. harjutusvara saatemuusika loomiseks; õppepäevad “Idla tuleb külla” Pärnumaal, Ida- või Lääne-Virumaal, Võrumaal 2014/2015; Idla liikumiskava V Kalevi Mängude avatseremoonial suvel 2016; Idla teemalise materjali säilitamine Oisu raamatukogus; Suvekool Raplamaal, Käru Põhikoolis 28.-30. augustil 2015 (majutus ja toitlustus Eva Seera); seltsi paremaks toimimiseks erinevate töögruppide moodustamine; üldkoosolek 21. veebruaril 2015 Tallinnas jm.

Projektid

Seltsi poolt esitati juunikuus projekt „Idla tuleb külla“, mille raames tutvustatakse Eesti erinevates maakondades Ernst Idla liikumissüsteemi Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalile. Kultuurkapital otsustas projekti toetada 440 euroga. Seltsi poolt esitati septembris projekt „Ernst Idla liikumissüsteemi harjutusvarale saatemuusika loomine“ Kultuuriministeeriumile uue heliloomingu tellimise taotlusvooru. Taotlust ei rahuldatud.

Idla võimlemispäev

8. aprillil, kell 13.00 Retla Koolis Oisu alevikus, Türi vallas, korraldaja Sille Varul MTÜ Oisu Kultuuri ja Arengu Seltsist koos Retla Kooliga. Võimlemispäevaga tähistati Ernst Idla sünniaastapäeva (8. aprill 1901 Oisu).
Osales 21 võimlemisega aktiivselt seotud inimest, enamus nendest Järvamaa lasteaedade ja koolide liikumisõpetajad. Külaliste seas olid ka Idla Eesti Seltsi esindajad. Aukülaliseks oli Oisus elav 96 aastane Evald Johannes Alusalu, kes on ise Koigi Maanoorte Seltsi esimehena olnud 1939.aastal Ernst Idla õpilane ja viinud oma võimlemisrühma Idla poolt korraldatud II Eesti mängudele Tallinnas.
Kokkutulnutele esinesid Oisu lasteaia Kelluke lapsed, Retla Kooli ja Türi Põhikooli õpilased. Seejärel
viis Idla õpetaja Katrin Reinup läbi 1,5-tunnise koolituse. Osalejad said praktilisi näpunäiteid, kuidas kasutada Idla harjutusi oma igapäevatöös. Väga erinevad, petlikult lihtsad, kuid parajalt väsitavad harjutused olid küll kõnni, küll jooksuga, muusikaga ja ilma, palju harjutusi oli pallidega. Võimlemispäeva lõpus toimus vestlusring, kus jagati muljeid, tutvuti Ernst Idlast kirjutatud raamatutega ja vaatati Ernst Idlast tehtud lühifilmi.
Selle toreda päeva elluviimiseks andsid oma tugeva toe Türi Vallavalitsus, Türi Spordiklubide Liit, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Suvekool

2.-3. aug. 2014 suvekool „Idla kohtub Orffiga“ Põltsamaal (osales 29 õpetajat üle Eesti). Esineti Siimu-Jaani talu rahvapeol ( originaalharjutused koos Leida Idla klaverimuusikaga).

Koolitused

17. märtsil Südalinna Koolis „Õpetajalt õpetajale – 5“

Idla osa teemad – “Palli ABC kehalise kasvatuse tunnis Ernst Idla metoodika alusel” ja “Valik lihtsaid harjutusseeriaid muusika saatel algkooli õpilaste rütmioskuse arendamiseks Ernst Idla meetodi alusel”. Idla osa lektor: Kai Randrüüt. Osales: 42 kursuslast üle Eesti.

20. märtsil Rannamõisa lasteaias „„LASTEAIA ÕPETAJALT ÕPETAJALE – 1“

Idla osa esimene teema – “Ernst Idla harjutusseeriad ja mängud saatemuusikaga. Matkimine, muusika äratundmine, liikumisrõõm.” Näidistund 3-4 aastaste lastega. Juhendasid Marina Sarandi ja Kai Randrüüt. Teine teema – “Ernst Idla metoodika. Ruumis liikumise oskus, mäng, rütmioskus, liikumisrõõm.” Näidistund 5-6 aastastele lastele. Juhendasid Piret Pajumäe ja Kai Randrüüt. Lektor Tiia Kadalipp (Idla õpetaja). Osales 63 kursuslast üle Eesti , s.h. assisteerisid edukalt 7 Idla õpetajat.

22. märtsil “Ernst Idla loodud liikumissüsteemi põhimõtete rakendamine koolieelses muusikaõpetuses”. Koolitusel osales 16 inimest, neile väljastati ka EMTA Täienduskoolituse Keskuse poolt tunnistused. Koolitas Lana-Maria Peterson.

Mais 2014 õpetasid Anu Johani ja Rita Veeremets Vastemõisa Vastseid Naisi, kellega koos osaleti Elva Võimlemispeol Oksana Aasa pallikavaga “Vana vaksal”.

Rita Veeremets koondas 2013. aasta litsentsikoolituseks valminud kodutööd.

24. augustil Eesti Võimlemisliidu harrastusvõimlemise toimkonna täiendkoolitus võimlemistreeneritele „Harrastusvõimlemine” alateemal „Rütmiõpetus võimlemises Ernst Idla meetodi ja harjutusvara järgi” Spordiselts KALEV võimlas. Korraldaja Mall Kalve. Lektor Kai Randrüüt. Kursuslasi 38.

19. septembril lasteaia liikumisõpetajate täiendkoolitus „Keelekümblus lasteaias. Eelkooliealiste laste võimlemine (s.h. Ernst Idla metoodika)” Nelijärve Puhkekeskuses. Korraldaja Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskond ja INNOVE keelekümblusprogramm. Koolitajad: Kai Randrüüt. Kursuslasi 42.

27. septembril Eesti Võimlemisliidu tasemekoolitus. Rütmioskuse arendamine võimlemisharjutustega – Ernst Idla metoodika ja harjutusvara baasil Spordiselts KALEV võimlas. Võimlemine 3. kutsetase. Lektor Kai Randrüüt. Kursuslasi 46.

Septembris ja oktoobris oli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti III ja IV kursusel Idla liikumissüsteemi kursus mahus 1,5 EAP. Õppejõud oli Katrin Reinup. Kursusel osales 16 üliõpilast.

20. oktoobril „Õpetajalt õpetajale – 6” Tallinna Südalinna Koolis. Teema: Ideevahetus – koolitussarja kogumiku käsikirja, s.h. Ernst Idla harjutusvara läbitöötamine. Korraldaja: Kai Randrüüt. Assisteerib õp. Anna Söörd. Kursuslasi 53.

24. oktoobril koolitus „Ernst Idla metoodika ja harjutusvara 3-7 aastastele”
Lääne-Virumaa lasteaia liikumisõpetajate ainesektsioonis Rakveres. Korraldaja õp. Maarit Vaikmaa. Lektor Kai Randrüüt. Kursuslasi 30.

23. oktoobril „Lasteaia õpetajalt õpetajale – 2” Rannamõisa lasteaias (Harjumaa). Kogumik „Õpetajalt õpetajale” uue osa käsikirja esitlus, arutelu , täiendamine, s.h. Ernst Idla harjutusvara. Assisteerib õp. Karl Sults. Kuruslasi 49.

22. novembril “Ernst Idla süsteem – praktilised harjutused ja teoreetilised alustalad.” Kuressaare Spordihoones. Sihtrühm lasteaia- ja algkooli liikumisõpetajad. Korraldaja Kadri Rõõm (end. Sarjas), Eesti Võimlemisliidu harrastusvõimlemise toimkonna liige. Koolitaja Kai Randrüüt. Kursuslasi 35.

Esinemised/ülesastumised

Elva Võimlemispidu 31. mail, kus Idla õpetaja Oksana Aasa koostatud pallikavaga „Vana vaksal“ astus üles mitukümmend Idla harrastajat.

Võrus toimus 1. novembril ESS-i Kalev ja VK Sirutus korraldatud võimlemisfestival, kus Idla õpetaja Leili Väisa juhendamisel esinesid väikesed tüdrukud Idla pallikavaga.

Käru Idla naisvõimlejate rühm (juhendaja Eva Seera) esines pallikavaga (Iiri teema) valla emadepäeva kontserdil 11. mail, avas Raplamaa terviseradade jooksu sarja Käru etapi 18. juunil ja avas Käru valla spordipäeva 23. juunil. Käru naisrahvatantsurühm „Naksakad naised“ tutvustas Idla võimlemist pallikavaga 18. oktoobril Raplamaa naisrühmade žanripäeval Juurus.

Artiklid, raamatud, uurimustööd

“Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand”
Guldžahon Jussufi koostas raamatu, mis annab ülevaate 20. sajandi I poole eesti kandlevirtuoosi Kandle-Jussi (kodanikunimega Johannes Rosenstrauch, 1891–1958) elukäigust ja muusikast. Raamatu esimeses osas on toodud allikate kirjeldus ja nende saamislugu. Sellele järgnevad eluloolised andmed: ülevaade lapsepõlvest ja muusikuks kujunemisest tsaariajal, tuntuse saavutamine ja edu kandlemängijana Eestis, pagulaselu Rootsis. Esimese osa lõpetab pilli ja pillilugude kirjeldus ning Kandle-Jussi mängustiili analüüs.

Raamatu teine osa sisaldab üheksakümmend viis raamatu autori poolt noodistatud Kandle-Jussi pillilugu. Kõik noodistused põhinevad Kandle-Jussi Rootsis 1956. aastal sisse mängitud helilintidel. Iga pala juurde on lisatud raamatu koostaja kommentaarid, loo vormiskeem ja harmoonia analüüs. Raamatus on kajastatud Kandle-Jussi kauaaegne koostöö Ernst Idlaga nii Eestis kui Rootsis. Allikates on selgunud, et pillimees saatis kandlel pea 20 aastat Idla tantsurühmi.

Artikkel „Graatsiliseks Ernst Idla harjutuste abil“ ajakirjas Tiiu (2014) nr 11. Autor: Liisi Seil. Kaasautor: Idla õpetaja Tiina Aasmann.

Artikkel „Muusikalise liikumise aluspõhimõtteid Idla liikumise näitel“ koolieelses muusikaõpetuse kogumikus “Õunake” (2014), nr. 5. Autoriks Lana-Maria Peterson.

„Õpetajalt õpetajale” harjutuste kogumiku õppelehtede väljaandmine (s.h. 11 illustreeritud lehte Ernst Idla harjutusvarast). Trükikoda AS Spin Press. Toimetaja Kai Randrüüt. Konsultandid: Anna Sõõrd, Karl Sults jt. Illustraator Taimi Pärna. Trükitav kogus 850 tk. Õppelehtede arv 30. Eesti alg- ja põhikoolidele ning lasteaedadele tasuta õppematerjalina. Rahastaja EOK Ühendus Sport Kõigile, 2014. Õppelehed on kolmas osa e-sariväljaandest „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused” (alates 2012). Asukoht EOK õppematerjalide register. Kokku töölehti 72 .

Harjutamisvõimalused

Õpetaja Anu Johani

Idla liikumine naistele Viljandis Paalilinna Kooli võimlas E, K 17.30-18.45 (jaanuar-mai, november-detsember).

Õpetaja Lana-Maria Peterson

Idla liikumine lasteaedades ringina: Kurtna Koolis T 16.00 (3-4- a.) ja 16.45 (5- 7-a.) ning
Tallinna Sipsiku lasteaias K 15.15 (3-4- a.)
Lana-Maria alustas ka 3-7- a. lastele uue saatemuusika loomise teoreetilist kavandamist.

Õpetaja Eva Seera

Idla liikumine Käru Põhikooli lasteaiarühmades (2-5.a., 5-7.a.). Mõlema rühmaga 1 liikumistund nädalas T (jaanuar-juuni, september-detsember).

Idla liikumine Käru Põhikooli võimlas K 19-20.30.

Idla harjutusvara kasutatakse ka Käru naisrühma „Naksakad naised“ treeningtunnis.

Õpetaja Oksana Aasa

Idla liikumine naistele Elva Lasteaed Murumuna saalis K 13.15-14.30 ning Võru Kesklinna Kooli võimals P 17.00-18.30

Õpetaja Tiia Kadalipp

Idla perering Viljandi huvikoolis. E õhtuti tund aega korraga. Ringis osalevad 4 – 6-a. lapsed koos täiskasvanud pereliikmega, mõnel on kaasas ka õde või vend. Eesmärk on pakkuda perele tunnike kvaliteetaega aktiivseks liikumiseks Idla laste harjutusvara abil ja kõikvõimalikke muid koosmängimise võimalusi.
Naisrühma „Viljandi“ treeningtundi kuuluvad kindlalt ka Idla harjutused. Palle ei kasutata, aga sooritatakse kõiki muid kõnni-, jooksu- ja kehakooli harjutusi.

Õpetaja Marge Rehepapp

Ääsmäe lasteaia liikumistundides Idla erinevaid mängulised võimlemisharjutused.
27. 11.2014 oli lasteaias võimlemise päev. On olemas võimlemispallid, mida kasutame palli ABC õpetamisel ja ka võimlemiskavades.

Õpetaja Anu Susi

Tallinna lasteaias Mikumanni 2 korda nädalas üldfüüsilise treeningu raames Idla liikumine.
Treeningus kasutatakse palle ja muusikalisi kombinatsioone.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ernst Idla nimeline allfond
2013/2014 stipendiumijääk jäeti järgmiseks jagamiseks summas 123.31 eurot. Sel aastal stipendiumi välja ei antud, sest puudusis nõuetekohased taotlused.

Tulekul

21. veebruaril 2015 kell 12 Idla Eesti Seltsi üldkoosolek Tallinna Reaalkoolis.
17. mail 2015 on Idla Eesti Selts kutsutud osalema Stockholmis toimuval võimlemispäeval, mis on pühendatud Idla liikumise 70. aastapäevale Rootsis. Katrin Reinup, Guldžahon Jussufi ja Tuuli Jukk alustasid detsembris Viljandi KA muusikamajas Rootsi võimlemispäevaks Eesti kava komponeerimist ja loomist.
28.-30. august 2015 Idla suvekool (teemaks pall võimlemisvahendina, õpetajad Rootsist) Kärus, Raplamaal.

Infokirja seadis kokku Eva Seera