Põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing nimetusega Idla Eesti Selts (edaspidi Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2 Seltsi eesmärgiks on: Ernst Idla vöimlemissüsteemi taasrakendamine ja edendamine Eestis.

1.3 Ühingu juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.4 Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

2. Seltsi liikmeskond

2.1 Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Seltsi juhatusele avalduse, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja ning tasub Seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

2.2 Seltsi liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus või üldkoosolek.

2.3 Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, etteteatamistähtaeg on kaks kuud.

2.4 Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige pole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) seltsi liige pole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;

2.5 Seltsi liikme väljaarvamist otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6 Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1 Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi aastakoosolekul;
b) olla valitud seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.

3.2 Seltsi liikmed on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

4. Üldkoosolek

4.1 Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi üldkoosolek, millel igal seltsi liikmel on üks hääl.

4.2 Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) revidendi määramine
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
f) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguks;
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3 Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt 1/5 seltsi liikmetest
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.

4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab seltsi juhatus liikmetele 2 nädalat enne koosoleku toimumist kirjaliku või elektroonilise teate, näidates ära toimumise aja, koha ja päevakorra.
Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest.

4.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest ja Seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.

4.5 Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi seltsi liikmete nõusolek.

4.6 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5. Juhatus

5.1 Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 2 liiget ja mitte rohkem kui 7 liiget.

5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse mitte kauemaks, kui 3 aastaks.

5.3 Juhatus esindab Seltsi kõigis õigustoimingutes.

5.4 Seltsi juhatuse tööd juhib juhatuse esimees, kes tegutseb põhikirja alusel erivolikirjata.

5.5 Ta esindab Seltsi kõigis organisatsioonides, lahendab organisatsioonilisi küsimusi, avab kontosid ja arveid krediidiasutustes, sõlmib lepinguid, võtab tööle ja vabastab töölt ning annab välja korraldusi.

5.6 Juhatuse otsuste langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.

5.7 Seltsi esindab kõigis juriidilistes küsimustes juhatuse esimees üksinda. Juhatus võib anda erivolituse mõnele teisele juhatuse liikmele peale esimehe p. 5.5 nimetatud esimehe funktsioonide täitmiseks.

5.8 Juhatus otsustab kõik seltsi tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse.

5.9 Juhatuse pädevusse kuulub:
a) seltsi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
b) liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast lahkumise ning väljaarvamise otsustamine;
c) liitudesse ühinemise ja sealt lahkumise otsustamine;
d) välissuhete koordineerimine;
e) Seltsi tegevuskavade ja eelarve koostamine, nende esitamine üldkoosolekule;
f) liikmete üle arvestuse pidamine;
g) raamatupidamise korraldamine;
h) sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
i) kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine

5.10 Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.

5.11 Juhatus on otsustamisvõimeine, kui kohal on üle poole liikmetest.

5.12 Juhatuse koosolekud protokollitakse, kus fikseeritakse ka juhatuse poolt vastu võetud otsused ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.13 Seltsi finants-majanduslikku asjaajamist kontrollib revident, kes valitakse mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.

5.14 Revident ei või olla samal ajal juhatuse liige. Revident esitab oma tegevuse aruande üldkoosolekule.

6. Seltsi vahendid ja vara

6.1 Seltsi vahendid ja vara moodustuvad:
a) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
b) kodu- ja välismaiste juriidiliste ja üksikisikute toetustest, annetustest ning pärandustest;
b) toetustest riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvetest;
c) Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest ühekordsetest tuluüritustest saadavatest summadest, sponsor ja reklaamlepingutest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust , intressituludest finantstulust ning muudest laekumistest.

6.2 Seltsi vahendid ja vara kuuluvad Seltsile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Seltsi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Selts võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne.) oma liikmetele. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi kohustuste eest.

6.3 Seltsi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemist. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Selts maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras. Selts esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

7.1 Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seadusega sätestatud korras.

7.2 Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3 Seltsi likvideerimisel allesjäänud vara läheb sarnase eesmärgiga Eestis tegutseva mittetulundusühingu valdusse.

17.10.2006.a.